نشر و محتوای متنی

در عرصه نشر و محتوای متنی بخش هایی نظیر کتاب، چاپ، نوشت افزار و خبر قرار دارند.