گردشگری

صنایع فرهنگی با تاکید بر ارزش های فرهنگی به خلق، تولید و تجاری سازی مضامین دارای ماهیت فرهنگی در قالب کالا یا خدمات است ارزش فرهنگی وجه ممیزه کالاها و خدمات فرهنگی و دیگر کالاها و خدمات استح