نمونه پژوهی | تبلیغات در ترکیه چگونه است؟

نمونه پژوهی | تبلیغات در ترکیه چگونه است؟
تبلیغات به ابزاری تبدیل شده است که توسط نهادهای دولتی در سال های اخیر مورد استفاده قرارگرفته است. نهادهای دولتی تصمیم دارند به منظور اطلاع رسانی رویدادها و فعالیتهای خود و در نتیجه لزوم فعالیت مؤثر، از کانال های تبلیغاتی استفاده نمایند.
 به نظر می رسد که صنعت تبلیغات در سال های اخیر به ویژه توسط سازمان های بخش خصوصی اداره می شود. تعداد شرکت های تبلیغاتی خارجی و سازمان های گروهی در ترکیه به خصوص از طریق سرمایه گذاری های چندملیتی، افزایش یافته است. تولید کالاها و خدمات در سطح جهانی، منجر به افزایش تعدا